Webshop keurmerk logo

  • Klantenbeoordeling 9,2/10
  • Voor 23:59 besteld, morgen in huis
  • Achteraf betalen mogelijk
  • 10 jaar productkennis

Algemene voorwaarden

Op alle aankopen bij Onlinekabelshop.nl zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De particuliere voorwaarden vindt u hieronder. Voor zakelijke aankopen zijn er aparte voorwaarden, welke u hier kunt bekijken en downloaden.

Algemene Voorwaarden voor particuliere aankopen

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk (download)

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van Onlinekabelshop.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van Onlinekabelshop.nl bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Onlinekabelshop.nl worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Onlinekabelshop.nl;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Onlinekabelshop.nl en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van Onlinekabelshop.nl

Onlinekabelshop.nl
Vezelbaan 15
2352 DM Leiderdorp

Telefoonnummer: 071 87 00 124
bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 18:00, en op zaterdag van 09:00 tot 17:00

E-mail: [email protected]

KvK-nummer: 78437830 
BTW-nummer: NL861396200B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Onlinekabelshop.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Onlinekabelshop.nl voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Onlinekabelshop.nl zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Onlinekabelshop.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Onlinekabelshop.nl niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Onlinekabelshop.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Onlinekabelshop.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Onlinekabelshop.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Onlinekabelshop.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Onlinekabelshop.nl kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Onlinekabelshop.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Onlinekabelshop.nl zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Onlinekabelshop.nl waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Onlinekabelshop.nl mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Onlinekabelshop.nl mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Onlinekabelshop.nl mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien Onlinekabelshop.nl de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien Onlinekabelshop.nl de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Onlinekabelshop.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Onlinekabelshop.nl.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Onlinekabelshop.nl. Dit hoeft niet als Onlinekabelshop.nl heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Onlinekabelshop.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Onlinekabelshop.nl niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Onlinekabelshop.nl aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Onlinekabelshop.nl een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Onlinekabelshop.nl is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. Onlinekabelshop.nl de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c. Onlinekabelshop.nl heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Onlinekabelshop.nl bij herroeping

1. Als Onlinekabelshop.nl de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. Onlinekabelshop.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Onlinekabelshop.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Onlinekabelshop.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. Onlinekabelshop.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Onlinekabelshop.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Onlinekabelshop.nl kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Onlinekabelshop.nl dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Onlinekabelshop.nl geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Onlinekabelshop.nl worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Onlinekabelshop.nl de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Onlinekabelshop.nl geen invloed heeft;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Onlinekabelshop.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Onlinekabelshop.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Onlinekabelshop.nl dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. Onlinekabelshop.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Onlinekabelshop.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Onlinekabelshop.nl, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Onlinekabelshop.nl kan doen gelden indien Onlinekabelshop.nl is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Onlinekabelshop.nl, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. Onlinekabelshop.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Onlinekabelshop.nl kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Onlinekabelshop.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Onlinekabelshop.nl het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Onlinekabelshop.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Onlinekabelshop.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Onlinekabelshop.nl voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Onlinekabelshop.nl te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Onlinekabelshop.nl is gewezen op de te late betaling en Onlinekabelshop.nl de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Onlinekabelshop.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Onlinekabelshop.nl kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. Onlinekabelshop.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Onlinekabelshop.nl.

3. Bij Onlinekabelshop.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Onlinekabelshop.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van Onlinekabelshop.nl kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffenOnlinekabelshop.nl als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Onlinekabelshop.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en Onlinekabelshop.nl over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Onlinekabelshop.nl worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Onlinekabelshop.nl heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Onlinekabelshop.nl aan deze keuze gebonden. Wanneer Onlinekabelshop.nl dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Onlinekabelshop.nl schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Onlinekabelshop.nl de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Onlinekabelshop.nl gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Onlinekabelshop.nl surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie

1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op Onlinekabelshop.nl overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op Onlinekabelshop.nl meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Algemene voorwaarden voor zakelijke aankopen

De voorwaarden downloadt u hier.

1. Definities

In deze algemene verkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

- verkoper: Onlinekabelshop.nl

- koper: ieder (rechts)persoon of diens vertegenwoordiger die met verkoper een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.

- overeenkomst: iedere overeenkomst, hoe dan ook genoemd tussen verkoper en de koper, alsmede elke wijziging en aanvulling daarop en de rechtshandelingen ter voorbereiding daarvan.

- partijen: verkoper en koper.

2. Toepasselijkheid

2.1 Alle bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en aanbieding tot het verrichten van leveringen en/of diensten, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen wordt afgeweken.

2.2 De algemene voorwaarden van koper, hoe ook genoemd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen, offertes, verkopen en leveringen alsmede opgegeven prijzen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, monsters en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbod, worden geacht deel uit te maken van dit aanbod en blijven het eigendom van verkoper. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van verkoper terstond te worden teruggegeven.

3.3 Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen, wanneer de order door verkoper schriftelijk is bevestigd, dan wel met de levering een aanvang is gemaakt.

3.4 Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers of ondergeschikten van verkoper zijn voor verkoper niet bindend, tenzij deze nadere afspraken of toezeggingen schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.

3.5 Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijziging of annulering van een overeenkomst, binden verkoper slechts na schriftelijke bevestiging door verkoper.

3.6 Risico’s, voortvloeiend uit het niet schriftelijk verstrekken en/of bevestigen, zijn geheel voor rekening van de koper.

3.7 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van redenen.

4. Levering

4.1 Alle opgaven van levertijden geschieden bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn.

4.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft verkoper het recht een nieuwe leveringstermijn vast te stellen. Bij (gedeeltelijke) niet-nakoming van deze nieuwe leveringstermijn door verkoper, is de koper gerechtigd de Overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, door een schriftelijke verklaring te ontbinden tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 9. De koper heeft ook in dat geval geen recht op vergoeding van enige door hem geleden schade.

4.3 De goederen gelden als geleverd en mitsdien heeft verkoper aan zijn leveringsverplichting voldaan, zodra hij de koper in kennis heeft gesteld dat de goederen voor hem beschikbaar staan of het moment dat zij aan hem zijn overgedragen. Goederen die nog bij verkoper verblijven na deze mededeling, zijn voor risico van de koper.

4.4 Na sluiting van de overeenkomst, is de koper verplicht de zaken van verkoper af te nemen zodra deze door verkoper worden aangeboden op de overeengekomen plaats voor aflevering. Alle kosten en schade die voor verkoper ontstaan wegens weigering van ontvangst door de koper van (een gedeelte van) de door hem bestelde goederen, zijn voor rekening van de koper, kosten van opslag daaronder begrepen.

4.5 De koper is verplicht aan verkoper alle medewerking te verlenen en alle voorzieningen te treffen die voor een goede levering van de goederen vereist is/zijn.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Op alle geleverde en nog te leveren goederen blijft uitsluitend eigendomsrecht berusten van verkoper totdat alle vorderingen die verkoper op koper heeft of zal krijgen ter zake van de geleverde goederen, alsmede de te verrichten werkzaamheden in verband daarmee, volledig zijn betaald. Datzelfde geldt voor vorderingen van verkoper op de koper wegens diens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

5.2 Indien en voor het geval de koper aan zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig voldoet, wordt verkoper door koper onherroepelijk gemachtigd zonder in gebrekenstelling of rechterlijke tussenkomst het geleverde terug te nemen.

5.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.4 Voor het geval verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan verkoper en door verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden conform de overeengekomen betalingsvorm.

6.2 Bij gebreke van een overeengekomen betalingsvorm is betaling voorafgaand aan de levering van toepassing.

6.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om extra kosten voor rembourszendingen, express zendingen, lengtevracht, kosten voor speciale orders en speciale emballage, door te berekenen aan de klant.

6.4 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1 percent per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag vanaf de dag, waarop de betaling had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algemene voldoening, zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

6.5 Alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die van de bank, van protest, retourwissel, deurwaarder en advocaat daaronder begrepen, zijn voor rekening van de koper.

6.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Reclames en garantie

7.1 Reclames kunnen slechts, indien zij uiterlijk binnen acht dagen na de levering schriftelijk te zijn gemeld bij verkoper, door verkoper in behandeling worden genomen.

7.2 Indien een reclame na verloop van voormelde termijn in behandeling wordt genomen, geschiedt zulks geheel onverplicht zonder dat de koper daaraan enig recht kan ontlenen.

7.3 Goederen, ten aanzien waarvan binnen de garantietermijn wegens fabricage- of materiaalfouten een beroep op garantie wordt gedaan, moeten met een duidelijke omschrijving van de klacht onmiddellijk franco aan verkoper worden verzonden. De beoordeling of deze goederen al dan niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking komen, berust uitsluitend bij verkoper.

7.4 Garantie geldt slechts binnen het land van aanschaf, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op onderdelen, welke door verkoper van derden zijn betrokken, wordt nimmer meer garantie gegeven dan die, welke de desbetreffende leverancier aan verkoper verleent.

7.5 Nimmer wordt garantie gegeven ten aanzien van gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, welke de overheid inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen heeft gesteld of zal stellen.

7.6 Zonder de voorafgaande toestemming van verkoper mogen goederen nimmer worden retour gezonden, zulks uitgezonderd het geval, dat er aan de zijde van verkoper niet is geleverd conform de overeenkomst en koper de goederen niet alsnog wenst te behouden.

7.7 Indien een retourzending is of wordt toegestaan, worden de goederen slechts teruggenomen en wordt de koper voor hetgeen hem in rekening is gebracht slechts gecrediteerd, mits de goederen uiterlijk binnen acht dagen na de afzending in onbeschadigde toestand, in de originele verpakking en onder overlegging van de bijgesloten pakbon verkoper weer bereiken.

7.8 Garantie houdt nimmer meer in dan vervanging van het geleverde of terugbetaling van hetgeen voor de levering werd berekend.

7.9 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken zijn bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze worden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

7.10 Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken. Indien de koper niet tijdig reclameert, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.11 Indien komt vast te staan dat een reclame ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten en verzendkosten aan de zijde van verkoper, integraal voor rekening van de koper.

7.12 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening worden gebracht.

7.13 Verkoper behoudt zich het recht voor om 20% van het factuurbedrag aan handling-kosten te berekenen bij retourname.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van verkoper is te allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd afgeleverd of tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de koper in rekening werd gebracht, het een en ander ter keuze van verkoper.

8.2 Elke vordering van koper tot vergoeding van bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade is uitgesloten.

8.3 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van kosten, schaden en interesses, die deze derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst instellen tegen verkoper, en koper is gehouden verkoper schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesses, die uit rechtsvorderingen van derden voor verkoper kunnen ontstaan.

8.4 De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van verkoper uitkeert.

9. Overmacht

9.1 Indien verkoper door of ten gevolge van overmacht blijvend of tijdelijk verhinderd wordt in de nakoming van de overeenkomst, kan verkoper van verdere levering afzien zonder dat verkoper tot enige vergoeding van schade, zowel directe- als indirecte schade, gehouden is.

9.2 Onder overmacht worden uitdrukkelijk brand, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen aan de zijde van verkoper of van leveranciers begrepen. Door overmacht verliest een eventueel boetebeding haar kracht.

10. Inbreuken op rechten van derden

10.1 Indien de koper aan verkoper opdraagt artikelen te vervaardigen naar tekeningen, modellen, monsters of andere van koper afkomstige aanwijzingen, neemt de koper de volle garantie op zich, dat door deze fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.

10.2 Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van bovenbedoelde artikelen, is verkoper zonder meer gerechtigd terstond de fabricage en/of de levering te staken en vergoeding van de gemaakte onkosten benevens schadevergoeding van de koper te verlangen, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden is.

11. Uitvoering en wijziging overeenkomst

11.1 Een wijziging van de overeenkomst komt eerst tot stand nadat een voorstel van de ene partij door de andere partij schriftelijk is aanvaard.

11.2 Indien verkoper met de koper een vaste prijs overeenkomt, dan is verkoper niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

12. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

12.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, het een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding, indien:

- de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen.

12.2 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van verkoper op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

12.3 Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan worden de daarvoor bestelde of gereedgemaakte goederen, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper in rekening gebracht.

13. Geschillen, toepasselijk recht

13.1 Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op alle geschillen, hieruit voortvloeiende, tussen verkoper en koper, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn of de betreffende verkoopvoorwaarden zelf en haar uitleg en uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter van het arrondissement waarin verkoper zijn hoofdvestiging heeft.

13.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.4 De Nederlandse tekst van de algemene verkoopvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

13.5 Indien enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Bezig met toevoegen

image-icon